Ennakkoilmoitus liittokokouksesta

17.12.2020


Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n liittokokous 2021


Ennakkoilmoitus liittokokouksesta

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n varsinainen liittokokous pidetään 9.-10.6.2021 Turun Messukeskuksessa, Messukentänkatu 9-13, 20210 Turku.

Kokouksessa käsitellään jäsenille toimitettavassa esitysvihkossa olevat ja liiton sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.
Jokainen liiton jäsen on oikeutettu lähettämään liittokokoukseen yhden äänivaltaisen edustajan edellisen kalenterivuoden lopussa olleen jäsenmääränsä jokaista alkavaa 300 lukua kohden, kuitenkin enintään 10 edustajaa.

Äänioikeus liittokokouksessa on ainoastaan niiden jäsenten edustajilla, jotka on hyväksytty liiton jäseniksi ennen edellisen kalenterivuoden loppua, ja jotka ovat maksaneet jäsenmaksunsa siihen saakka. Yhteisöjäsenillä ei ole äänioikeutta liittokokouksessa.

Eduskunta on 3.10.2020 hyväksynyt lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Laki on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2021.
Edellä mainittuun lakiin liittyen yhdistyslain 25 §:n 1 momentista ja säännöistä poiketen hallituksen päätöksellä voidaan sallia, että asiamies voi edustaa.yhtä tai useampaa jäsentä yhdistyksen kokouksessa. Koronatilanteen niin vaatiessa tämä voi olla edellytys kokouksen turvalliselle järjestämiselle.

Piiri saa lähettää liittokokoukseen edustajan, jolla ei ole äänioikeutta.
Liiton puheenjohtajalla, valtuuston puheenjohtajalla, hallituksen jäsenillä, liiton tilintarkastajilla, yhteisöjäsenillä, piirin edustajilla sekä hallituksen nimeämillä liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Valtuuston jäsenillä, liiton kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus.
Kotimaisilla ja ulkomaisilla kutsuvierailla ja liiton toimihenkilöillä on liittokokouksessa läsnäolo-oikeus.

Esityksiä liittokokouksessa käsiteltäviksi asioiksi voi tehdä jäsen järjestön jäsen, jäsen järjestö, piiri, yhteisöjäsen, hallitus ja valtuusto.
Esitykset on toimitettava kirjallisina hallitukselle osoitettulna Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n toimistoon,
PL 168, 00531 Helsinki, viimeistään 31.1.2021.

Kokousedustajien valtakirjat on lähetettävä liiton toimistoon viimeistään 7.5.2021.


Helsingissä 12. pnä marraskuuta 20?0
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry-.
Hallitus ·