TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

YLEISTÄ

Vuosi 2022 on piirin 49. toimintavuosi. Piirillä on 34 jäsenyhdistystä.
Piirin toiminnan tarkoituksena on tukea ja ohjata alueellaan toimivia jäsenyhdistyksiä ja niiden toimintaa. Tätä tehtävää piiri toteuttaa välittämällä tietoa, järjestämällä tapahtumia ja edistämällä jäsenyhdistysten ja muiden piirin alueella toimivien eläke-läisjärjestöjen yhteistyötä ja sosiaalista kanssakäymistä.
Tammikuussa 2022 pidettävät aluevaalit ovat merkittävät. Vaaleissa valitaan uusien hyvinvointialueiden aluevaltuustot ensimmäiselle kaudelle. Sosiaali- ja terveyden-huollon ja pelastustoimen uudistuksessa vastuu sote-palvelujen ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta hyvinvointialueille.

Rakenteiden uudistamisella pyritään takaamaan yhdenvertainen palvelujen saatavuus kaikkialla Suomessa. Suomen väestö ikääntyy ja tarvitaan aiempaa enemmän palve¬luja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Suomeen tarvitaan sote-rakenne, joka pystyy paremmin vastaamaan näihin yhteiskunnan muutoksiin. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suuremmalla sosiaali- ja terveydenhuollon järjes¬täjällä on parempi mahdollisuus turvata sekä yhdenvertainen palvelujen saatavuus että toiminnan ja hallinnon tehokkuus.

Tavoitteemme eläkeläisten toimintaedellytysten sekä elinolojen korjaamiseksi edellyttävät meiltä eläkeläisiltä aktiivista äänestämistä sekä vahvaa eläkeläispolitiikan tekemistä omilla toiminta-alueillamme sekä olemaan mukana aluevaalien ehdokkaina.

Jäsenistön saamasta kahdesta rokotteesta huolimatta mahdolliset koronarajoitukset saattavat edelleen myös vuonna 2022 muuttaa toimintasuunnitelmaan kirjattuja tapahtumia tai niiden ajankohtia sekä rajoittaa osanottajamääriä. 

EDUNVALVONTA 

Keskeinen osa piirin edunvalvontatyötä on vaikuttaminen alueellisiin sekä valtakunnallisiin yhteiskunnan päättäjiin. Piirin hallitus järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia jäsenyhdistysten toiveiden ja harkintansa mukaan jäsenyhdistysten jäsenille eläkkeen¬saajille ajankohtaisista aiheista. Kansanedustajille järjestetään edunvalvontatilaisuus ajankohtaisista aiheista toimintavuoden aikana.

Jatketaan aktiivista jäsenhankintakampanjaa piirin yhdistyksissä.

Kannustetaan vanhusneuvostojen jäseniä aktiiviseen toimintaan kunnissa sekä yhteistyötä kuntien ja alueiden vanhusneuvostojen välillä. Järjestetään kysely jäsen-yhdistyksille vanhusneuvostojen toiminnan käynnistymisestä ja kuntien sekä alueiden vanhusneuvostojen yhteistyön muodoista.

Piiri varmistaa omalta osaltaan, että vanhusneuvostojen työ käynnistyy aktiivisesti sekä hyvinvointialueilla että kunnissa heti hyvinvointialueiden valtuustokauden alusta lähtien.

Piirin hallitus jatkaa henkilökohtaista yhteydenpitoa alueen yhdistyksiin.

HALLINTO 

EKL

EKL:n Uudenmaan piiriä Liiton hallituksessa kautena 2021–2025 edustaa piirin puheenjohtaja Seppo Fahlström. Liiton valtuuston puheenjohtajana toimii valtuusto-kaudella 2021–2025 Mirja Janérus ja valtuuston jäseninä Aarno Järvinen, Seppo Kurki, Marja Leppänen ja Kaija Viitakoski. 

Piirikokoukset

Piirin varsinaisia kokouksia pidetään kaksi vuodessa; kevätkokous huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä. 
Tarvittaessa pidetään ylimääräisiä jäsenkokouksia. 

Piirin hallitus 

Piirin hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi 12 varsinaista jäsentä ja 12 henkilökohtaista varajäsentä. Piirin hallitus kokoontuu varajäsenineen erikseen tehdyn kokousaikataulun mukaisesti. Hallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan sekä vastuuhenkilöt eri asiakokonaisuuksiin. 

JÄRJESTÖTOIMINTA 

Toimintavuonna järjestetään koulutusta, kilpailutoimintaa ja yhteisiä tapahtumia yhdistysten jäsenille. Osallistutaan Liiton 60-vuotisjuhliin 15. - 16.6.2022 Joensuussa piirin jäsenyhdistysten kanssa. Piirin toiminnassa tullaan keskittymään tulevaisuuden haasteisiin ja piirin hallitus tulee perustamaan toimintaa varten tulevaisuustyöryhmän.

Koulutus 

Koulutusta järjestetään edelleen yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Piirin koulutus­toiminnassa otetaan huomioon yhdistysten toivomukset ja tarpeet.

Koulutusyhteistyötä Helsingin piirin kanssa jatketaan tiiviinä ja mahdollisimman moni koulutustapahtuma pyritään järjestämään yhteisinä tilaisuuksina. Koulutustarjontaa koordinoidaan Liiton koulutuksen kanssa niin, että päällekkäisyyksiä ei synny. TSL on edelleen yhtenä yhteistyökumppanina koulutuksen toteutuksessa.

Konkreettisina koulutustapahtumina vuodelle 2022 on suunnitteilla seuraavasti:

 • yhdistystoiminnan perusperuskurssi, tammi-helmikuu, Käpylä *
 • omaishoidon päivä/kurssi
 • kerho-ohjaajien tapaaminen Käpylä, syksy *
 • Tukholman seminaarimatka maaliskuu 2022*
 • taloudenhoitajien-toiminnantarkastajien ajankohtaispäivä – syksy *
 • matkavastaavien ajankohtaispäivä syyskuu, Käpylä *
 • toimihenkilöpäivä kevät vai syksy, Käpylä
 • yhdistysaktiivien päivät, syksy 2022 Rajaniemi *
 • Vanhusneuvostojen koulutus – mukaan lukien sotealueiden vanhusneuvostot (EKL) – syksy 2022
 • sote-alueiden toiminnan käynnistymisen seuranta – syksy 2022
 • mölkky- ja boccia-tuomarikurssit – maalis-huhtikuu
 • viestintäpäivä: viestintää eri tavoilla ja välineillä

     Muuta koulutusta järjestetään tarpeen mukaan.
          * -merkityt yhdessä Helsingin piirin kanssa

Liikunta ja kilpailut 

Olemme mukana EKL:n valtakunnallisessa liikuntakampanjassa ja haastamme jäsenyhdistykset osallistumaan kampanjaan.
Piiri järjestää yhteistyössä yhdistysten kanssa seuraavia kilpailuja:

 Aika

 Laji

 Paikka

 Järjestäjä

28.1.

Sisäboccia,
henkilö­kohtainen

Porvoo, Kokonhalli

Porvoon Es

25.2.

Sisäboccia, joukkuekilpailu

Porvoo, Kokonhalli

Porvoon Es

1.3.-30.4.

Ylös ja ulos – kuntoilemaan!

 

Eläkkeensaajien Keskusliitto

maaliskuu

Pilkkikilpailu, avoin

Nummela, Hiidenvesi

Nummelan Es

6.5.

Ulkoboccia,
henkilökohtainen

Vantaa, Tikkurilan urheilupuisto

Simonkylän Es

17.5.

Rannaltaonginta,
avoin

Loviisa

Loviisan Es

20.5.

Virkistyspäivä

 • tikanheitto
 • mölkky, piirin säännöt

Kiljava

EKL:n Uudenmaan ja Helsingin piirit

19.8.

Mölkky,
viralliset säännöt

Korso, Ruusupaviljonki

Korson Es

elo-
syyskuu

Ulkoboccia, joukkuekilpailu

Järvenpää

Järvenpään Es

8.9.
tai 15.9

Laituripilkki, avoin

Porvoo,
Hamarin ranta

Porvoon Es

11.11.

Pariboccia

Porvoo, Kokonhalli

Porvoon Es

Kulttuuritoiminta 

Vuoden 2022 kulttuuritapahtumat noudattelevat soveltuvin osin aikaisempia vuosien tapahtumia huomioiden mahdolliset koronan aiheuttamat osallistumisrajoitteet. Kannustetaan alueen yhdistysten yhteistyötä juhlien (mm. kevätjuhla, syysjuhla, kulttuurikatselmus ja kirkkopäivä) järjestämisessä Osallistutaan piirien yhteiseen tapahtumaan, jos sellainen järjestetään. Jäsenten toivotaan osallistuvan yhdistysten, piirin ja EKL:n järjestämiin koulutuksiin ja muihin tapahtumiin runsaslukuisesti. Ikäi-hmiset ovat aktiivisia kulttuurin tuottajia ja kuluttajia. Tulevaisuustyöryhmän tehtäviin sisällytetään ikäihmisten kulttuuritoiminnan tuottaminen ja esittäminen esim. kulttuurikatselmuksen muodossa.

Viestintä 

Viestintä on säännönmukaista ja aktiivista. Piiri näkyy julkisuudessa. 
Tiedotteet lähetetään yhdistyksen ilmoittamalle yhteyshenkilölle sähköpostina ja vain tarvittaessa kirjepostina. Ajanmukaisia ja päivitettyjä piirin kotisivuja käytetään tiedon välittämiseen asioista ja tapahtumista niin jäsenistölle kuin yleisöllekin,

https://uusimaa.elakkeensaajat.fi / tai www.ekl-uusimaa.fi.

Tapahtumista ja kannanotoista lähetetään artikkelipohjia yhdistyksille. Myös siten aktivoidaan yhdistyksiä edistämään tunnettuutta ja tietoa omasta ja piirin toiminnasta paikallislehdille. Jokaiselle jäsenelle kotiin tuleva Eläkkeensaaja-lehti on hyvä tiedotuskanava, johon yhdistyksiä kannustetaan laatimaan tietoja toiminnastaan.
Piirin sivut EKL-lehdessä ovat jatkossa 1 sivu/Piiri/kerran vuodessa.

Yhteistoiminta 

Ollaan aktiivisessa yhteistyössä Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry:n, EKL:n Helsingin piirin ja muiden EKL:n piirien, Työväen Sivistysliitto TSL ry:n sekä Uudenmaan Piirien Eläkeläisjärjestöjen Neuvottelukunnan (PENK) kanssa.
Yhteistyötä tullaan tekemään myös hyvinvointialueiden sekä kuntien vanhusneuvos-tojen kanssa.

Talous 

Piirin talouden perustana ovat jäsenmaksutuotot sekä EKL:n piirille myöntämä toiminta-avustus. 
Yhdistysten jäsenmaksu piirille on 1,50 €/ henkilöjäsen.

Historiikki 

Peruskäsikirjoitus historiikista on valmis ja oikolukuvaiheessa. Historiikkia täydenne-tään edelleen, tehdään kuvasuunnitelma ja päätetään kirjan painoasusta ja kannesta. Teoksen pitää olla valmis vuoden 2022 loppuun mennessä ja mennä painoon seuraa¬van vuoden alussa.
Historiikki julkaistaan Piirin 50-vuotisjuhlassa vuonna 2023.
Piirin jäsenyhdistyksille tehdään kysely korona-ajan kokemuksista. Kokemuksia kirjataan historiikkiin

Tulevaisuuden näkymät

Yhdistysten aktiivisen toiminnan ja toiminnan jatkuvuuden kannalta olisi toivottavaa, että koronan vaikutukset jäisivät vuonna 2022 mahdollisimman vähäisiksi ja järjestö-jen toiminta palautuisi normaaliksi kaikilta osin. Ikääntyvät kaipaavat pitkän ajan jälkeen arkeensa toiminta- ja osallistumismahdollisuuksia sekä mahdollisuutta tavata läheisiään ja ystäviään.

Tammikuussa 2022 pidettävät aluevaalit ovat ikääntyvän väestön kannalta tärkeät, sillä aluevaltuustoihin tulee saada mukaan henkilöitä, jotka edustavat alueiden sote-palvelujen käyttäjiä. Tärkeää on myös löytää ne vaikuttamisen väylät, jota kautta ikääntyvien tarpeet eri alueilla saadaan päättäjien tietoon. Tarvitaan yhteistyötä kuntien ja alueiden vanhusneuvostojen välillä mm. palveluiden toimivuudesta, palve-luiden keskittämisen vaikutuksista ja digitaalisten palveluiden saatavuudesta ikääntyvien käyttöön.

Kotihoitoa tullaan uudistamaan ja tavoitteena tulisi tällöin olla kotihoidon laadun ja resurssien vahvistaminen. Uhkana kotipalveluiden ja terveydenhoitopalveluiden kehit¬tämiselle palveluiden saatavuudessa ja riittävyydessä on niukkeneva kotipalvelu- ja terveydenhoitohenkilöstön määrä. Tämän vuoksi on tärkeää kehittää palveluiden sisältöä ja erilaisia palvelumuotoja mm. kotipalveluita tarvitseville. Vanhusneuvostojen asiantuntemus ja osaaminen tulee olemaan tärkeässä roolissa terveydenhoidon ja kotipalveluiden toimintoja kehitettäessä kunnissa ja alueilla.


5.11.2021 Hallitus

Eläkkeensaajien Keskusliiton Uudenmaan Piiri r