Valtioneuvosto

VALTIONEUVOSTON TIEDOTTEET RSS-palveluna

Eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen puhe suurlähettiläspäivillä 19.8.2019(tänään)
Ministeri Blomqvistin erityisavustajaksi Abrahamsson(tänään)
Hätäavun tarpeessa yli 134 miljoonaa ihmistä – humanitaarisen avun päivä nostaa esiin naisten aseman kriisien keskellä(tänään)
Vähävaraisten lasten ja nuorten liikunnan edistämiseen haettavissa tukea(tänään)
Selvitys: Ilmastoystävälliseen ruokavalioon siirtyminen vaatii järjestelmätason muutoksen(tänään)
Osana Rinteen hallituksen sote-uudistusta selvitetään sote-erillisratkaisua Uudellamaalla(16.8.2019)
Sisäministeriö haluaa vahvistaa turvallisuustoimijoiden palvelukykyä(16.8.2019)
MMM:n talousarvioehdotus 2020: Kilpailukykyistä ruokaa ja kestävää luonnonvarojen käyttöä(16.8.2019)
Monimetsä-neuvojat kertovat metsälenkeillä erilaisista luonnonhoitomahdollisuuksista(16.8.2019)
Sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain muuttamisesta 36 lausuntoa(16.8.2019)
Liikenne- ja viestintäministeriön budjettiehdotus 3,5 miljardia euroa(16.8.2019)
Kahden miljoonan tasokorotus taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisiin valtionosuuksiin(16.8.2019)
Ulkoministeriön vuoden 2020 talousarvioesitys(16.8.2019)
Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2020(16.8.2019)
OKM:n budjettiehdotuksessa panostetaan osaamiseen ja osallisuuteen(16.8.2019)
Valtioneuvoston kanslian talousarvioehdotus vuodelle 2020(16.8.2019)
Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2020 talousarvioksi(16.8.2019)
Puolustuksen määrärahat kasvavat hieman - huomattava osuus budjetista materiaaliseen valmiuteen(16.8.2019)
Pelastustoimen yhteinen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma lausuntokierrokselle(16.8.2019)
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talousarvioehdotus vuodelle 2020(16.8.2019)

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

28.9.2015

Ministeri     Alexander Stubb
Esittelijä    Hannu Mäkinen, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295530330

Asia
Talousarvioesityksessä varsinaisiksi tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 49,1 mrd. euroa, joista verotulojen osuus 40,8 mrd. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan 2 % vuodelle 2015 budjetoidusta. Määrärahoiksi ehdotetaan 54,1 mrd. euroa. Hallinnonalojen määrärahat alenevat reaalisesti 0,7 % vuodelle 2015 budjetoidusta. Talousarvioesitys on 5,0 mrd. euroa alijäämäinen, mikä katetaan lainanotolla. Valtionvelan arvioidaan vuoden 2016 lopulla nousevan n. 106 mrd. euroon eli 50 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kehykseen kuuluviksi määrärahoiksi ehdotetaan 44,6 mrd. euroa. Jakamattomaksi varaukseksi jäisi 206 milj. euroa 300 milj. euron lisätalousarviovarauksen ohella. Jakamattomaan varaukseen sisältyy varautuminen nettomääräiseen vajaan 50 milj. euron lisäykseen omais- ja perhehoidon kehittämisessä. Hallituksen neuvottelun jälkeen tehdyt tarkistukset: Momentilta 23.01.02 on vähennetty 107 000 euroa ministereiden 5 %:n palkkioiden laskun johdosta. Momentilla 29.40.52 on muutettu apteekkimaksukompensaatiosta luopumisen myöhentämisen vaikutus 30,299 milj. eurosta 31,679 milj. euroon. Momentille 28.90.30 on lisätty 3 milj. euroa veroperustemuutosten kompensaationa. Momentin 31.10.20 39 milj. euron vähennys on kohdennettu momentille 31.10.77 ja samalla on poistettu Soklin 140 milj. euron valtuus. Eläkeläisten asumistuen muutoksen lievennyksen 30 milj. euron lisäys on vuoden 2016 osalta tarkentunut 24 milj. euroksi, joka kohdentuu momenteille 33.10.54, 33.10.60 ja 33.40.60. Momenttien 31.40.50 ja 33.60.31 päätösosan tekstejä on täydennetty. VM:n kärkihankemomenttien numerotunnukset on muutettu. TEM:n kärkihankemomenttien numerotunnukset ovat täsmentyneet.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2016

Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Kokonaistuotannon hitaan kasvun johdosta veropohjien kasvu jää vaatimattomaksi. Työn verotusta kevennetään erityisesti pieni- ja keskituloisilla korottamalla työtulovähennystä 450 milj. eurolla. Ansiotuloverotusta tarkistetaan ansiotasoindeksin muutosta vastaavasti. Autoverotusta kevennetään. Tupakkaveroa, ajoneuvoveroa, jäteveroa sekä lämmitys, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan. Asuntolainan korkojen vähennyskelpoista osuutta pienennetään. Valtion tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan (ns. solidaarisuusveron) alarajaa alennetaan vuosille 2016-2017 ja ylempää pääomatuloverokantaa korotetaan 33 prosentista 34 prosenttiin. Yhteensä veroperustemuutosten (ml. aiemmin päätetyt) arvioidaan lisäävän valtion verotuloja nettona n. 0,4 mrd. euroa v. 2016. Määrärahoja ehdotetaan n. 0.3 mrd. euroa vähemmän kuin vuodelle 2015 on budjetoitu. Määrärahatasoa nostaa mm. valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus, nousseet kustannukset lisääntyneiden turvapaikanhakijoiden johdosta, puolustusmateriaalihankintojen ajoitusmuutokset sekä panostukset kärkihankkeisiin. Määrärahatasoa toisaalta alentavat hallitusohjelmassa tehdyt säästöpäätökset, jotka alentavat valtion menoja nettomääräisesti n. 0.7 mrd. eurolla. Valtion ja julkisen talouden velka jatkavat kasvua suhteessa BKT:seen. Julkisen velan suhde ylitti 60 prosentin rajan v. 2015 ja ennustetaan olevan n. 64 % vuonna 2016. Velkakriteerin ylitys ei yksinään johda vielä liiallisen alijäämän menettelyn käynnistämiseen. Julkisen talouden alijäämä ylitti EU:n perussopimuksen 3 prosentin viitearvon v. 2014 ja ylittyy myös kuluvana vuonna. Valtiovarainministeriön syyskuun ennusteen mukaan hallituksen vuodelle 2016 päättämät sopeutustoimet, kun ne toteutuvat täysimääräisinä, riittävät pienentämään julkisyhteisöjen alijäämän alle 3 prosentin v. 2016.

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Valtioneuvoston viestintäosasto 30.8.2012 13.01

Hallitus sopi vuoden 2013 talousarvioesityksestä:

PDF-tiedostoValtion budjetista vuodelle 2013.pdf (95 kB)
Hallitus sopi vuoden 2013 talousarvioesityksestä: Kasvu- ja työllisyyspanostuksilla vahvistetaan luottamusta Suomen talouteen
PDF-tiedosto2012-08-31 Hallituksen täsmennys koskien vanhuspalvelulakia.pdf (36 kB)

 VN 23.3.2012

Menosäästöt toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisesti

Menosäästöjä hallitus toteuttaa yhteensä noin 1,2 miljardin euron edestä. Säästöt toteutetaan niin, että kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten toimeentulo turvataan.

Suurimmat säästöt kohdentuvat kuntien valtionosuuksiin, joita vähennetään asteittain siten että taso vuonna 2015 on 520 miljoonaa alempi. Toisaalta hallitus suuntaa kunnille merkittävästi tukea. Hallitus arvioi yhdessä kuntien kanssa, voidaanko kuntien velvoitteita vähentää ja normeja joustavoittaa. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet kiinteistöverojen alarajojen nostamiseen. Vuosina 2014 – 2015 kunnille suunnataan korotettu yhteisöveron jako-osuus sekä pyritään ohjaamaan jäteveron tuotto kunnille. Kokonaisuudessaan kunnille ohjataan lisäverotuottoja yli 260 milj. euroa vuodessa.

Sosiaaliturvaa ei leikata ja sen indeksikorotukset toteutetaan. ALV-kannan nousuvuonna sosiaaliturvaan tehdään koko vuoden arvioitua indeksikorotusta vastaava korjaus jo vuoden puoli välissä pienituloisten ostovoiman tukemiseksi.

Lapsilisät säilytetään nykytasolla ja niiden indeksikorotukset jätetään tekemättä vuosina 2013 - 2015.

Yksityisen hoidon sairausvakuuskorvauksia alennetaan. Yliopistoindeksi ja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla valtionosuusindeksi jäädytetään vuodeksi 2013. Ministeriökohtaiset menosäästöt vuoden 2015 tasossa on kirjattu hallinnonalakohtaisissa poiminnoissa.

PDF-tiedostoVN Rakennepoliittinen kannanotto.pdf (41 kB)
VALTIONEUVOSTON RAKENNEPOLIITTINEN KANNANOTTO 22.3.2012